Friday, July 30, 2010

Vandalisme


Vandalisme


Berdasarkan daripada kajian satistik, 80% daripada vandalisme adalah dilakukan oleh golongan remaja dalam lingkugan umur 15-20, dan 70% ke atas adalah berpendidikan rendah atau tercicir dari akedemik. Gejala vandallisme boleh dilakukan secara sendirian atau berkumpulan,tetapi kebanyakan vandalisme adalah dilakukan dalam berkumpulan.

Perkataan 'Vandalisme' bermaksud satu perbuatan yang merosakkan atau memusnahkan kemudahan awam atau harta orang lain tanpa sebab yang sah di sisi undang-undang . Pada masa kini, vandalisme bukan lagi sesuatu masalah sosial baru kepada masyarakat.Berita yang berkaitan dengan gejala ini setiasa dipaparkan di atas surat khabar.Contohnya, tandas-tandas awam dan telefon awam diconteng dengan perkataan atau gambar yang menyakitkan mata .Kasannya ,ia telah memberi impak negatif kepada masyarakat dan juga menburukan nama baik negara.Hal ini kerana perbuatan ini telah menyebabkan pihak awam dan swasta terpaksa berbelanja untuk membaiki dan menggantikan kemudahkan-kemudahkan yang dirosakan.

Terdapat pelbagai punca yang menyebabkan berlaku kegiatanan vandalisme dalam masyarakat.Punca ini boleh dikategorikan kepada 2 aspek iaitu dipengaruhi oleh faktor luaran dan faktor dalaman diri sendiri. Contoh pengaruh luaran adalah ialah pengaruh rakan sebaya dan keluarga, manakala pengaruh dalaman diri sendiri adalah dipengaruhi oleh emosi dan tekanan.

Antara faktor-faktor luaran,pengaruh rakan sebaya adalah faktor utama yang menyebabkan remaja melakukan kegiatan vandalisme.Lazimnya remaja yang terlibat dalam vandalisme menpunyai sesuatu ciri yang tertentu iaitu suka ponteng kelas atau sekolah dan melepak di kawasan awam semasa atau di luar waktu sekolah.Pada zaman sekarang,golongan remaja lebih mudah dipengaruhi oleh rakan sebaya melalui meniru perbuatan,tingkah laku,nilai dan sikap rakannya.Mereka melakukan vandalisme tanpa tujuan munasabah, sebaliknya mereka merosakan kemudahan awam atau harta orang lain semata-matanya untuk menyonokan sendiri ,menunjuk kebolehan mereka dan menarik perhatian orang lain.Selain daripada pengaruh rakan sebaya,kebanyakan remaja yang menlakukan vandalisme adalah disebabkan kekurangan kasih sayang dan perhatian daripada ibupaba.Dalam era globalisasi zaman ini ,kebanyakan ibubapa lebih mementingkan kerja mereka.Mereka berfikir bahawa menberi wang saku yang mencukupi sudahlah bermaksud melaksanakan tanggungjawab terhadap anak-anak mereka.Ini bermaksud mereka hanya memuaskan keperluan anak-anak mereka dari segi fizikal,tetapi bukan dari segi mental.Apa yang diperlukan oleh kanak-kanak bukanlah saja wang saku yang mencukupi,apa yang diperlukan oleh mereka adalah permehatian,pengajaran dan dapat berinteraksi dengan ibubapa dalam pengaulan seharian. Justeru,ibubapa hendaklah menberi nasihat,membantu dan menberi kasih sayang kepada anaknya apabila mereka memerlukan.

Faktor- faktor dalaman seperti emosi atau tekanan jugalah akan menyebabkan aktiviti vandalisme berlaku. Bagi orang yang menpunyai keupayaan kawanlan emosi yang agar rendah,emosi mereka mudah dipengaruhi oleh kawan dan sekelilingnya.Ketika berasa marah, mereka akan melakukan sesuatu seperti mencontengkan perkataan-perkataan kasar di dinding,atau menulis sesuatu mengutuk orang mereka benci untuk membantu meredakan kemarahkan.Selain itu,tekanan juga adalah salah satu faktor yang mendorong vandalisme berlaku.Antaranya ialah tekanan daripada pelajaran atau tekanan dari perkerjaan.Ini bermakna jika seseorang tidak ada cara lain untuk menlepasi tekanan yang dialami,mereka sanggup melakukan sesuatu seperti conteng atau menrosakan benda-benda awam agar mendapat kesenangan sementara untuk menlupakan tekanan-tekanan yang dihadapi.

Sekiranya perbuatan vandalisme tidak dikawal dengan baik,ia akan membawa kesan buruk kepada masyarakat dan keamanan masyarakat akan terjejas.Sebagai contoh ,kerosakkan harta benda awam seperti telefon awam akan menyebabkan ia tidak dapat berfungsi pada masa kecemasan dan perkara ini mungkin akan menyebabkan kehilangan nyawa atau mengalami kerugian kepada orang lain.Walaupun vandalisme bukan sesuatu jenayah yang sangat serius tetapi perbuatan ini akan menburukan nama dan ekonomi sesebuah negara. Hal ini kerana kegiatan vandalisme telah menyebabkan pelabur asing menghilangkan keyakinan kepada negara tersebut dan akhirnya menyebabkan kerugian yang besar dalam sektor ekonomi yang sedang membangun.

Jadi untuk menhapuskan fenomena vandalisme ini, tindakan yang tegas perlu diambil dengam segera. Pihak kerajaan,institusi keluarga dan media massa mempunyai tanggungjawab dalam menbendung gejala ini.Pihak kerajaan perlu memberi hukuman yang lebih berat seperti berpenjara dan hukuman rotan bagi orang yang melakukan vandalisme. Tujuan menberatkan hukuman adalah untuk menakutkan orang-orang yang ingin menjalankan vandalisme supaya mereka dapat bertimbang rasa konsikuensi sebelum melakukan.Selain itu,ibupaba juga memainkan peranan yang penting dalam usaha menbanteraskan gejala ini .Mereka hendaklah menluangkan masa mereka untuk berinteraksi dengann anaknya.Mereka perlu tahu aktiviti yang dilakukan oleh anak mereka supaya boleh memberi nasihat positif kepada anak mereka.Di samping itu,fungsi media massa memainkan watak yang penting dalam mengubah sikap remaja masa sekarang.Media massa boleh menbawa kesan buruk kepada remaja,tetapi ia juga akan menbawa kesan yang baik kepada remaja.Isi-isi yang dipapar patutlah bermakna dan berpendidikan dan media massa hendaklah mengurangkan menawarkan program-program yang akan menberi idea yang negatif dan tidak bermoral kepada remaja seperti menawarkan iklan rokok,dan drama-drama yang tidak berfaedah.

Kesimpulannya, gejala vandalisme akan menpengaruhi keamanan dan kejahteraan bagi sesebuah negara yang sedang menbangun .'Sediakan payung sebelum hujan', pelbagai langkah yang berkesan perlu diambil dengan segera supaya masalah ini tidak akan menjadi batu penghalang kepada pembangunan negara.Dengan kata lain, pihak kerajaan,institusi keluarga dan media massa perlu berkerjasama antara pihak satu sama lain supaya masalah vandalisme dapat diselesaikan dengan lancar and effektif


(739 Perkataan)

Disediakan Oleh:Quah Chin Lee(205875)


No comments:

Post a Comment